brat

فریده دریامج

متولد: 1335 در تهران / شروع فعالیت: 1356 / مهارت: بازیگر