brat

مهری آل آقا

متولد: 1344 در تهران / شروع فعالیت: 1369 / مهارت: بازیگر

آثار این بازیگر